תקנון זירת מסחר באתרים ודומיינים - Web-Sight

הואיל:   וצד א', חברת ק.פ רוי פתרונות בע"מ הינו הבעלים הרשום של אתר WEB-SIGHT.CO.IL ובעל מומחיות שיווק בתחום מסחר באתרים וקידום ומיתוג עסקים אונליין
והואיל: וצד ב' הנו בעל אתר או עסק אשר מיועד למכירה,
והואיל: והצדדים מעוניינים להסדיר את מכלול התנאים ביחס לשותפות ביניהם ,וכל זאת כמפורט להלן בהסכם וזה ובהתאם לתנאיו. 

לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

מהות ההתקשרות – צד א' אפשר לצד ב' שימוש במידע וגיוס משקיעים המתעניינים בשירותי רכישה של אתרים או עסקים בתמורה ל 30% רווח מסך מחזור העסקה אשר תיסגר ע"י צד ב' עם הלקוח אשר הועבר ע"י צד א' לצד ב' ו 10% עמלה במידה והעסקה לא נעשתה ישירות מול צוות האתר WEB-SIGHT.  

מרגע העלאת האתר לאוויר האתר הינו בבלעדיות מכירה של צד א' לתקופה בלתי קצובה. במידה וצד ב' ירצה להסיר את האתר מזירת המסחר WEB-SIGHT ו/או לבטל בלעדיות למכירה, עליו להגיש בקשה בכתב. התוקף של בקשה זו יחל שנה מיום בקשת ביטול ההסכם.  

העמלה תשולם לצד א' ע"י לצד ב' בגין כל עסקה נפרדת למכירת אתר או עסק קיים אשר בבעלות צד ב' ותחושב כאחוז נקוב (ראה סעיף 1) מסה"כ ערך סכום מלא של מחזור העסקה הממומשת כפועל יוצא ממחיר נקוב בזירת המסחר אשר הזין בעל אתר המיועד למכירה / השכרה או שותפות (להלן צד ב') גם במידה והעסקה מומשה באופן ישיר דרך זירת המסחר WEB-SIGHT.CO.IL או באופן עקיף.   

העמלה תשולם לצד א' לא יאוחר מ 14 ימי עסקים מרגע חתימת הסכם עם המשקיע ללא הקשר לאופן הסדר תשלומים מול הלקוח המועבר לצד ב' ע"י צד א'.

במידה וצד ב'  מוכר מספר נכסים אשר עומדים לרשותו ומוצגים בזירת המסחר של צד א', צד ב' מתחייב לשלם את העמלה עבור כל נכס ממומש באופן נפרד (ראה סעיפים 1,2)

צד ב' מתחייב לנהוג ביושר ולשמור על כללי העתיקה העסקית כלפי צד א'. 

אופן בקרת אי כפילות הפניית לקוח אשר הופנה באופן ישיר לצד ב' תיעשה על פי כללים הבאים באמצעות דואר אלקטרוני: צד א' ימסור לצד ב' את שם הפרטי של הלקוח אשר מעוניין להשקיע באתר. במידה ותהיה התאמה המידע לא יימסר לצד ב'. במידה וצד ב' הכריז במייל לצד א' כי אין לו מידע אודות הלקוח וצד א' העביר לו את פרטי יצירת הקשר עם הלקוח כל סעיפי ההסכם יהיו תקפים אודות אותו הלקוח אשר נמסר לצד ב'      

צד ב' מתחייב לדווח על כל התקשרות עסקית (על כל עסקה)  מול לקוח אשר הופנה מצד א', תוך 48 שעות מרגע קיום העסקה.

במקרה של הפרת אחד הסעיפים בהסכם זה, ואי דיווח של צד ב' בגין עסקאות, צד א' יהיה רשאי לדרוש סעדים ופיצויים בהתאם לנסיבות.

במידה והעסקה מתממשת עבור פלטפורמה אינטרנטית או אפליקציה צד ב' מתחייב להדריך את הלקוח (להלן משקיע) הדרכה מלאה בשימוש במערכת ולספק לו גישה מלאה לפלטפורמה של מערכת ניהול של האתר וקוד האתר במסגרת תנאי ההסכם מול חברת פיתוח אשר בנתה את האתר. על צב ב' לספק למשקיע את כול האינפורמציה התקנית ומהימנה אודות הכנסות והוצאות האתר לרבות כל המודלים העסקיים הקיימים ולנהוג כלפיו ביושר ובהגינות.  

צד א' לא יישא בכל אחריות בנוגע לפעילות צד ב' מול הלקוחות אשר הופנו מצד א', ולא יישא באחריות בגין אובדן הכנסות או נזקים ישירים ו/או עקיפים הנובעים מהתקשרות צד ב'  מול המשקיעים.

ע"י קריאת תקנון ואישורו צד ב' מאשר את תקפות כל סעיפי תקנות האתר.     

כל בעל אתר או ספק עבודה אשר מעוניין למקם את האתר  / העסק  שלו בזירת המסחר באתרים WEB-SIGHT מחוייב להוציא לינק קריא למנועי חיפוש מדף הבית של אותו האתר לדף האתר שלו אשר מיועד למכירה או לכרטיס העסק שלו באינדקס ספקים בהתאם.